Jak ogłasza się upadłość firmy
Kategorie:

Jak ogłasza się upadłość firmy

Avatar
Opublikowane przez owb22

Jak ogłasza się upadłość firmy: Upadłość firmy to sytuacja, w której firma z różnych powodów nie jest w stanie uregulować swoich długów i zobowiązań. W takiej sytuacji właściciel firmy, bądź też osoba uprawniona, może złożyć wniosek o upadłość firmy, co może prowadzić do likwidacji przedsiębiorstwa lub jego restrukturyzacji. W Polsce procedura upadłościowa regulowana jest przez ustawę z dnia 28 lutego 2003 roku o postępowaniu upadłościowym i naprawczym.

Jak ogłasza się upadłość firmy?

Upadłość firmy może ogłosić jej właściciel, organy spółki lub wierzyciele. Wniosek o upadłość firmy składa się do sądu rejonowego, na terenie którego firma ma swoją siedzibę. Wniosek powinien zawierać m.in. informacje o firmie, jej wierzycielach oraz przedstawienie stanu faktycznego i prawnego. W przypadku, gdy wniosek składa się wierzyciel, powinien dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość zadłużenia.

Po złożeniu wniosku, sąd wyznacza sędziego komisarza, który odpowiada za nadzór nad postępowaniem upadłościowym. Sędzia komisarz dokonuje m.in. wyznaczenia likwidatora, czyli osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie procesu likwidacji firmy, lub zarządcy, który kieruje przedsiębiorstwem w trakcie restrukturyzacji.

Gdzie złożyć wniosek o upadłość firmy?

Wniosek o upadłość firmy należy złożyć do sądu rejonowego, na terenie którego firma ma swoją siedzibę. Wniosek może złożyć właściciel firmy lub organy spółki. Wniosek powinien zawierać informacje o firmie, jej wierzycielach oraz przedstawienie stanu faktycznego i prawnego.

Wniosek o upadłość firmy można złożyć osobiście w sekretariacie sądu lub za pośrednictwem poczty. Wniosek powinien być podpisany przez osobę uprawnioną, w przypadku wierzycieli, dołączone powinny być dokumenty potwierdzające wysokość zadłużenia.

Procedura upadłościowa może być skomplikowana i wymagać profesjonalnej pomocy. Warto w takiej sytuacji skonsultować się z prawnikiem lub doradcą restrukturyzacyjnym.

Jakie dokumenty potrzebne do zgłoszenia upadłości firmy?

W celu złożenia wniosku o upadłość firmy, wymagane są różne dokumenty, w zależności od sytuacji i roli osoby składającej wniosek. Poniżej przedstawiam niektóre z dokumentów, które mogą być potrzebne do zgłoszenia upadłości firmy:

Dokumenty dotyczące firmy:

 • KRS (Krajowy Rejestr Sądowy)
 • NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej)
 • REGON (Numer Statystyczny Regon)
 • Akt założycielski (jeśli firma działa w formie spółki)

Dokumenty dotyczące zadłużenia:

 • Dokumenty potwierdzające wysokość zadłużenia (np. faktury, umowy, wezwania do zapłaty)
 • Wykaz wierzycieli i wysokości ich roszczeń
 • Wykaz majątku firmy

Dokumenty dotyczące postępowania restrukturyzacyjnego (jeśli taki proces już trwa):

 • Plan restrukturyzacyjny
 • Raport biegłego rewidenta lub doradcy restrukturyzacyjnego

Dokumenty osobowe (w przypadku składającego wniosek):

 • Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości
 • Pełnomocnictwo (jeśli osoba składająca wniosek działa w imieniu innej osoby lub instytucji)

Ważne jest, aby przed składaniem wniosku o upadłość firmy, dokładnie zapoznać się z wymaganymi dokumentami i załącznikami. W przypadku wątpliwości, warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą restrukturyzacyjnym, którzy pomogą w przygotowaniu kompletnego wniosku.

Jak długo trwa upadłość firmy?

Czas trwania upadłości firmy zależy od wielu czynników, takich jak skala zadłużenia, stopień złożoności procesu restrukturyzacji lub likwidacji, liczba wierzycieli, a także efektywność pracy zarządcy lub likwidatora. W Polsce, postępowanie upadłościowe i naprawcze regulowane jest przez ustawę .Według tej ustawy, postępowanie upadłościowe powinno trwać nie dłużej niż 2 lata, chyba że zostanie przedłużone przez sąd.

Jak ogłasza się upadłość firmy
Jak ogłasza się upadłość firmy

W praktyce, czas trwania upadłości firmy może być różny. Proces upadłościowy często jest skomplikowany i wymaga czasu na wykrycie i ocenę stanu faktycznego oraz wybór najodpowiedniejszych rozwiązań. Ponadto, czas trwania upadłości firmy zależy także od liczby wierzycieli i złożoności zobowiązań, co może znacznie wydłużyć czas trwania procesu. W przypadku, gdy firma decyduje się na restrukturyzację, czyli próbę ratowania firmy poprzez zmianę organizacji, sposobu zarządzania czy też podjęcie innych działań zmierzających do zmniejszenia zadłużenia, czas trwania procesu może być znacznie krótszy.

Pomoc prawnika – na co możemy liczyć ?

W przypadku ogłoszenia upadłości firmy, ważne jest, aby skorzystać z pomocy prawnika, który pomoże w przygotowaniu wniosku o upadłość firmy, a także w prowadzeniu procesu upadłościowego. Poniżej przedstawiam niektóre z obszarów, na które można liczyć, korzystając z pomocy prawnika:

 • Doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku o upadłość firmy: Prawnik pomoże w przygotowaniu kompletnego wniosku o upadłość firmy, uwzględniając wymagane dokumenty i załączniki oraz upewniając się, że wszystkie informacje są poprawne i kompleksowe.
 • Reprezentowanie w sądzie: Prawnicy reprezentujący upadające firmy są w stanie przedstawić ich interesy w sądzie, pomagając w negocjacjach z wierzycielami, zarządcą czy likwidatorem. Pomogą także w egzekwowaniu praw firmy w trakcie procesu upadłościowego.
 • Negocjacje z wierzycielami: Prawnik może pomóc w negocjacjach z wierzycielami, by zmniejszyć zadłużenie firmy i uzyskać dogodne dla niej warunki spłaty zobowiązań.
 • Reorganizacja przedsiębiorstwa: Prawnicy specjalizujący się w restrukturyzacji pomogą w zaprojektowaniu planu restrukturyzacyjnego dla przedsiębiorstwa i pomogą w jego wdrożeniu.
 • Analiza umów i transakcji: Prawnik może przeprowadzić szczegółową analizę umów i transakcji, które zostały zawarte przez firmę przed ogłoszeniem upadłości, aby upewnić się, że nie ma w nich nieprawidłowości, które mogą negatywnie wpłynąć na proces upadłościowy.
 • Pomoc w zatrudnieniu: Prawnik może pomóc w zagadnieniach związanych z pracownikami, takich jak zwolnienia czy otrzymywanie wynagrodzenia, a także w sprawach związanych z ubezpieczeniami społecznymi.

Pomoc prawnika w przypadku ogłoszenia upadłości firmy może być bardzo cenna, ponieważ prawnik może pomóc w wielu kwestiach, w tym w przygotowaniu wniosku o upadłość firmy, reprezentowaniu przedsiębiorstwa w sądzie, negocjacjach z wierzycielami czy analizie umów i transakcji.